Powiązania kapitałowe

Podmioty powiązane

Definicja podmiotów powiązanych zawarta jest w art. 11 ustawy o CIT. Zgodnie z nią, powiązanie tworzy się, gdy:

  • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
  • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
  • ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Powiązania kapitałowe

Powiązania_bezpośredniePowiązania kapitałowe występują wtedy, gdy w sposób pośredni lub bezpośredni jeden podmiot posiada udział kapitałowy w innym podmiocie lub też, gdy ten sam podmiot posiada pośrednio lub bezpośrednio udział w dwóch innych podmiotach. Zgodnie z przepisami, powiązanie istnieje, gdy wartość udziału jest nie mniejsza niż 5% w prawach głosu. Zostało to zaprezentowane na poniższym rysunku.

Przepisy podatkowe przewidują również istnienie powiązań pośrednich. Zgodnie z przepisami „określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego