Usługi międzygrupowe a ceny transferowe

Wycena usług na potrzeby cen transferowych to kluczowy aspekt analizy procesu ustalania cen transferowych. Kwestia ta nabierze znaczenia zwłaszcza w 2017 r., gdy wejdą w życie nowe przepisy o cenach transferowych (zobacz np. dokumentacja cen transferowych w 2017 r. i ceny transferowe w 2017 r.). To również kluczowy aspekt sporządzania prawidłowej dokumentacji cen transferowych.

Wartość rynkowa usług

Zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Finansów przy określaniu wartości rynkowej dóbr niematerialnych lub usług w transakcjach między podmiotami powiązanymi organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej w pierwszej kolejności badają, czy niezależne, racjonalnie działające podmioty zawarłyby taką transakcję na warunkach, jakie ustaliły podmioty powiązane.

W przypadkach kiedy racjonalnie oczekiwane korzyści podmiotu zawierającego taką transakcję są w sposób oczywisty mniejsze niż poniesione w związku z tą transakcją wydatki, a podmiot nie wskaże racjonalnych przyczyn uzasadniających ich poniesienie w określonej wysokości, organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej zbadają prawidłowość określenia wysokości poniesionych wydatków. Przy tym badaniu bierze się pod uwagę również inne koszty warunkujące korzystanie z danego dobra lub usługi.

Usługi reklamowe

Osobny przepis (§ 20 rozporządzenia Ministra Finansów) stanowi, że przy szacowaniu dochodów organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej określają koszty ponoszone przez podmioty powiązane na reklamę, proporcjonalnie do osiąganych przez te podmioty korzyści z reklamy. Jeżeli jeden podatnik ponosi koszty reklamy, z której korzyści osiąga również podmiot powiązany z tym podatnikiem, należy wówczas uznać, że ten pierwszy podmiot wykonuje usługi handlowe w granicach, w jakich odpowiadają one co do natury i zakresu usługom prowadzonym przez niezależne przedsiębiorstwo reklamowe. W szczególności, w celu określenia proporcjonalności ponoszonych wydatków na reklamę, której prowadzenie przynosi potencjalne korzyści dwóm lub większej liczbie podmiotów powiązanych, uwzględnić należy, na jakich rynkach prowadzona jest reklama oraz jaki jest udział sprzedaży reklamowanych dóbr i usług poszczególnych podmiotów powiązanych na rynkach objętych reklamą.

Wycena usług w wytycznych OECD

Warto pamiętać, że wytyczne OECD zawierają znacznie więcej wskazówek dotyczących wyceny świadczonych usług. Zgodnie z wytycznymi OECD kwestia usług międzygrupowych powiązana jest z dwoma podstawowymi zagadnieniami (punkt 7.5):

  • Czu Czy usługa została w rzeczywistości dostarczona?
  • Czy usługa ma wartość zgodną z zasadą arm’s lenght (wynagrodzenie rynkowe)?

Kwestie te omówimy w kolejnym wpisie.

Radosław Piekarz

Radosław Piekarz

Radek jest partnerem w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz oraz doradcą podatkowym. Radek to autor książki dotyczącej opodatkowania w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz specjalista z zakresu transfer pricingu i akcyzy. Telefon: 691 016 305 E-mail: rpiekarz@a-rt.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /cenytransferowe/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *