Dokumentacja cen transferowych 2017: transakcje istotne

Nie każda transakcja z podmiotem powiązanym podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu. Przepisy posługują się pojęciem „transakcji lub innego zdarzenia mającego istotny wpływa na wysokość dochodu (straty)” (dalej jako transakcje istotne). Zgodnie z przepisami transakcje istotne to transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 EUR. (więcej…)

Czytaj więcej

Dokumentacja cen transferowych dla spółek osobowych

Od 1 stycznia 2015  r. istotnie zmieniły się przepisy o cenach transferowych w kontekście spółek osobowych. Doprecyzowano, że do transakcji zawartych przez spółki osobowe z innymi podmiotami powiązanymi w pełni stosuje się przepisy o cenach transferowych. Ponadto, dodano obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla samej umowy spółki.

(więcej…)

Czytaj więcej

Dokumentacja cen transferowych

Kto ma obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

Podstawowym obowiązkiem wynikającym z regulacji w zakresie cen transferowych jest sporządzanie dokumentacji cen transferowych. Przepisy wskazują, że obowiązek sporządzenia dokumentacji mają podatnicy:

  • dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi lub
  • podatnicy dokonujący płatności należności bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową,

Co to jest dokumentacja cen transferowych?

Dokumentacja cen transferowych to informacja podatkowa (w formie obszernego opracowania), które powinno zwierać określone przepisami elementy. Regulacje podatkowe nie przewidują żadnego wzoru dokumentacji. Zgodnie z przepisami dokumentacja cen transferowych powinna zawierać:

  • określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
  • określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
  • metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
  • określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
  • wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,
  • określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Niektóre z elementów dokumentacji cen transferowych mogą być pominięte w przypadku gdy nie mają wpływu na dokumentowaną transakcję lub ze względu na jej charakter. Takimi elementami są strategia gospodarcza oraz wskazanie innych czynników związanych z transakcją.

Przed czym chroni dokumentacja cen transferowych?

Uwzględnienie powyższego katalogu informacji gwarantuje wypełnienie obowiązku przygotowania dokumentacji i uniknięcie sankcyjnej, 50-procentowej stawki podatku.

Kiedy należy sporządzić dokumentację cen transferowych?

Przepisy wskazują wprost na obowiązek przedłożenia dokumentacji na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Termin przedłożenia dokumentacji nie jest długi – jest to 7 dni liczone od daty doręczenia żądania przez wskazane organy.

Przepisy regulują więc obowiązek przedstawienia dokumentacji na żądanie. Nie zawierają jednocześnie regulacji zobowiązującej podatników do bieżącego przygotowywania dokumentacji. Brak wskazania ustawowego terminu przygotowania dokumentacji cen transferowych potwierdza również orzecznictwo sądowe. Jednocześnie, zdaniem sądu, ustawowy termin 7 dni na przedstawienie dokumentacji podatkowej nie jest wystarczający na jej przygotowanie, ponieważ proces jej opracowywania może się okazać  długi i czasochłonny. Sąd wysunął postulat, aby dokumentacja podatkowa była sporządzana przez podatników na bieżąco, a nie tylko w przypadku kontroli organów podatkowych i organów kontroli skarbowe

Czytaj więcej